POLOŽKY V KOŠÍKU
0ks
CELKOVÁ CENA
0,-
24/48h
DOPRAVA s DPD

Přepravní podmínky Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod


1) Vymezení pojmů

1.1 Prodávající

NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD - odštěpný závod, Bílkova 855/19 110 00 Praha 1, Staré město,  IČO: 06415598, DIČ: CZ684268813.

1.2. Kupující

 Podnikatel nebo spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo a to v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

1.3. Spotřebitel

 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.4. Podnikatel

 Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem. Nebude-li písemně ujednáno, platí s odkazem na §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

1.5. Smlouva

 Smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím ústně, písemně nebo v elektronické podobě.

1.6. Zboží

 Veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména pneumatiky, disky kol a příslušenství.

1.7. Služby

Veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti, zejména servis pneumatik, jejich uskladnění, servis disků kol, pneuservisní služby, opravy pneumatik jak pro osobní a nákladní vozidla, motocykly a další speciální techniku (zemědělské, stavební a jiné stroje).

1.8. Cena

Cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

1.9. Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), ve znění pozdějších změn a doplňků, kterými se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2) Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závaznou je považována objednávka učiněná prostřednictvím internetu (www, e-shop), telefonu, emailu nebo pomocí kontaktního formuláře. Při objednávce prostřednictví internetu, e-mailu nebo kontaktního formuláře prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit odpovídající náhradu za původně objednané zboží.

Zrušení objednávky (storno) ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání, není-li dohodnuto jinak. V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo do 14 dnů nepoužité zboží v originálním obalu včetně dokladu o koupi vrátit prodávajícímu na vlastní náklady. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby (konečný spotřebitel), nikoli na firmy (včetně OSVČ), které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Dodatečné změny vyfakturované objednávky zpětně nejsou možné.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

3) Dodávka zboží

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1 - 2 pracovní dny od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku nebo u zboží dodávaného z externích skladů prodejce se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Odmítne-li bezdůvodně kupující převzít odeslanou zásilku, může mu prodávající účtovat smluvní pokutu až do výše 10% hodnoty zásilky jako náhradu za prostředky vynaložené k dodání zboží.

 

4) Ceny

Ceny jsou stanoveny podle aktuálních ceníků dodavatele (dále jen kupní cena). Není-li dohodnuto jinak, cenu dopravy při objednání 4 a více kusů pneumatik nebo disků, hradí poměrem dodavatel i odběratel. Při objednání 1 – 3 kusů pneumatik, nebo disků bude připočtena cena dopravy podle aktuálních přepravních podmínek dodavatele. Při objednávce nákladních pneumatik od rozměru 17,5" a větších nebo zemědělských, stavebních a speciálních pneumatik, bude připočtena cena dopravy podle aktuálních přepravních podmínek dodavatele, přepravce. Částka za dopravu může být případně dohodnuta individuálně. 

 

5) Platební podmínky

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle odběrateli se zbožím (u pneumatik je daňový doklad upevněn fixační páskou pod štítkem s adresou), nebo na žádost emailem. U objednávek atypického zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ prodlení s platbou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení částky za dodané zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

 

6) Odpovědnost za vady, reklamace

Odběratel je povinen zkontrolovat zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození zásilky, například dopravou, je v zájmu odběratele tuto skutečnost zadokumentovat v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zasílané zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje doručení objednaného zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Opotřebování zboží nelze považovat za vadu. Záruční doba je stanovená nabídkou, nejméně však 24 měsíců od data prodeje, mimo jasně uvedených případů (prodej pneumatik se starší DOT a DEMO pneumatik). Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací na reklamačním protokolu, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:

Požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.

Reklamační formulář ke stažení níže.

 

7) Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

 

8) Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů a dat je řešena speciálním ustanovením obchodních podmínek GDPR ready - Zvláštní ustanovení Obchodních podmínek o ochraně osobních údajů NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. odštěpný závod

Ve kterých se společnost NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod se zavazuje, že bude chránit veškerá Vaše osobní dat, která musela být zadána pro realizaci objednávky nebo služeb.

Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi tak nakládáno a to v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Zejména však zákonem č. 480/2004 Sb. O ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí odesláním objednávky – uzavřením kupní smlouvy se zpracováním těchto osobních údajů prodávajícím po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu 10let z důvodu zákonných požadavků.

Kupující potvrzením obchodních podmínek také souhlasí se zasláním marketingových materiálů obsahujícím obdobnou nebo související nabídku zakoupených produktů nebo služeb společnosti NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Kupující má také právo na změnu statusu svého souhlasu a to nejlépe na kontaktní email společnosti  NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod.

Politiku ochrany osobních dat poskytnutých v případě elektronické komunikace prostřednictvím internetových stránek ve vlastnictví NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod se řídí politikou cookies uvedenou pod odkazem níže a dalšími pravidly danými platnou legislativou.

 

9) Závěrečná ustanovení

Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a platným českým právním řádem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

 

10) Další informace

Dle zákona č. 185/2001 Sb. Jsou náklady na zpětný odběr pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik zahrnuty v ceně objednávky ve výši 2,50Kč/kg.

 

Místem zpětného odběru pneumatik je:

Provozovna společnosti NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD odštěpný závod

NEJDRAZSIPNEU.CZ, Sedlecká 444, 264 01 Sedlčany

 

Znění platné od 1. 1. 2019

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY NEJDRAZSIPNEU.CZ LTD. - odštěpný závod

1) Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci reklamovaného zboží (pneumatiky, disky kol a příslušenství). Ostatní poškození vzniklá v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže nebo mechanického poškození, nebudou akceptována.

 

2) Kupující je povinen jak při převzetí zboží (pneumatik, disků kol a příslušenství) od dodavatele, tak i před vlastní montáží zkontrolovat, že zboží odpovídá dané specifikaci a že nevykazuje zjevné vady či poškození.

 

3) Prodejce nebude brát zřetel na reklamace defektů, které mohly vzniknout poškozením během přepravy a následným nesprávným skladováním. Pokud tyto závady nebudou zjištěny při převzetí zboží kupujícím a nejpozději ještě před montáží.

 

4) Vyjádření k poškození způsobenému evidentně jinou příčinou než výrobní vadou (zamítnutí neoprávněné reklamace – např. jasné mechanické poškození) vystavuje konečnému kupujícímu prodejce, nebo autorizovaný dealer zboží, který je výrobcem.

 

5) Reklamovat lze pouze zboží zakoupené v síti autorizovaných dealerů na území ČR a jejich subdealerů. Na toto zboží se vztahuje standardní záruční doba, není li uvedeno jinak, 24 měsíců od data nákupu (resp. zakoupení zboží uživatelem / spotřebitelem/ kupujícím) stanovená platnou legislativou.

Předmětem reklamace nemohou být pneumatiky starší 5 let od data výroby (uvedeno na bočnici – DOT) a DEMO pneumatiky (DEMO pneumatikou se rozumí pneumatika, která již byla namontována a demontována ve stavu nové pneumatiky).

Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním i před uplynutím záruční doby.

 

6) Kupující je povinen oznámit bez zbytečných odkladů reklamaci prostřednictvím kompletně vyplněného reklamačního protokolu dle bodu 7).

 

7) Kupující je povinen doložit k posouzení oprávněnosti reklamace:

- reklamované zboží s jednoznačným uvedením reklamované vady

- veškeré údaje o provozních podmínkách pro úplné vyplnění reklamačního protokolu, nutné k posouzení oprávněnosti reklamace, správnost údajů musí potvrdit prodejce i uživatel svými podpisy

- doklad prokazující nákup reklamovaného zboží a jeho kupní cenu.

 

8) Lhůta pro reklamační řízení začíná běžet dnem písemného doručení kompletně vyplněného reklamačního protokolu a ostatních náležitostí prodejci.

 

9) Kompenzace uznané reklamace pneu se provádí finančním vyrovnáním, dle principu poměrného opotřebení pneu (originální hloubka dezénu / průměrná zbývající hloubka dezénu), případně s přihlédnutím k celkovému stavu pneumatiky, nebo formou přiměřené slevy k zakoupení nových pneumatik stejného nebo srovnatelného typu.

Reklamace ostatního zboží (disky kol, příslušenství) se provádí s přihlédnutím k celkovému stavu reklamovaného zboží.

 

10) V případě, že reklamovaná pneumatika nebo jiné zboží se již nevyrábí, nebo není dováženo na český trh a uživatel neprokáže účtem nákupní cenu, nejbližší podobná pneumatika nebo zboží bude použito pro výpočet kompenzace.

 

11) Nelze akceptovat reklamace defektů pneumatik způsobené následujícími příčinami:

- poškození v důsledku nesprávného použití, montáže, skladování nebo jiné manipulace

- pneumatiky opotřebené na hranici indikátoru TWI

- pneumatiky opravované, protektorované, nesprávně prořezané nebo opětovně reklamované (vyříznuté DOT)

- pneumatiky bez potřebných informací (viz. reklamační protokol)

- nadměrná hlučnost a odchylky kruhovitosti (boční a obvodové házení) po více než 10% opotřebení

- poškození nebo opotřebení vlivem:

geometrie náprav vozidla / nevyváženosti kol / stavu brzd, čepů, ložisek nebo tlumičů nesprávného huštění / přetížení (přehřátí) / působení chemikálií nebo ohně / použití sněhových řetězů / použití pro závody a soutěže / jízdy na prázdné pneu / úmyslného poškození.

Dále také pneumatiky z vraků a havarovaných vozů a poškození následkem provozních rizik a stavu vozovky: (průpichy, průrazy, poškození o obrubníky, následkem šoku – působení mechanické síly koncentrované do jednoho místa).

 

12) Spotřebitel (kupující) musí být prodejcem upozorněn a akceptovat případný destruktivní zákrok na reklamované pneumatiky (např. rozříznutí pneu), bude-li nezbytný pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.

 

13) Nebude-li reklamace oprávněná, mohou být reklamujícímu účtovány případné náklady spojené s  manipulací se zbožím, nutnou pro posouzení (montáž nebo demontáž pneu z disku, vyvážení, ventilky atd.)

 

14) Všechny pneumatiky, duše a disky a jiné zboží budiž používány v souladu s následujícími pravidly:

- správný výběr typu, rozměru a všech parametrů podle provozních podmínek a v souladu s platnými předpisy a údaji výrobce vozidla.

- montáž a demontáž vždy na odpovídajícím nepoškozeném zařízení za dodržení všech doporučených postupů, výhradně odborně způsobilým personálem. 

- dodržení všech technických parametrů jako je rozměr ráfku, tlak, zatížení, rychlostní kategorie apod.,

 schválených pro daný typ pneumatiky a vozidla.

- zákazník může kdykoliv konzultovat vhodnost použití s ohledem na technické parametry pneu s autorizovaným prodejcem.

 

Znění platné od 1. 1. 2019

 

Reklamační formulář PDF | Politika cookies PDF | Obchodní a reklamační podmínky PDF

GDPRready - OOÚ PDF | Přepravní podmínky PDF | Poučení o právu na odstoupení od smlouvy PDF